phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Kinh Điển

 • Kinh đại niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta) Kinh đại niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta)
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời.

 • Chuyện Lộc Vương Rohanta (Tiền thân Rohanta Miga) Chuyện Lộc Vương Rohanta (Tiền thân Rohanta Miga)
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm ( Veluvana) về Tôn giả Ànanda (A-nan) đã hy sinh tính mạng mình. Sự hy sinh này được miêu tả trong chương XXI, số 553. Tiền thân Culla-Hansa, tập V. ChuyệnĐiều phục con voi Dhanapàla (Tài hộ). Sau khi Tôn giả đã hy sinh tính mạng mình vì bậc Đạo Sư, Tăng chúng bàn tán việc ấy trong Chánh pháp đường.

 • Phẩm Tâm Của Mình Phẩm Tâm Của Mình
  Ngày đăng tin: 2 năm trước

  "Ta sống nhiều với tâm không tham, ta sống nhiều với tâm không sân, ta sống nhiếu với tâm không hôn trầm thụy miên; ta sống nhiều với tâm không trạo cử; ta sống nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua; ta sống nhiều với tâm không phẫn nộ; ta sống nhiều với tâm không nhiễm ô; ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng; ta sống nhiều với tâm tinh tấn, tinh cần;ta sống nhiều với tâm định tĩnh",

 • Những câu hỏi của dạ soa Alavaka và những câu trả lời của Đức Phật Gotama: Những câu hỏi của dạ soa Alavaka và những câu trả lời của Đức Phật Gotama:
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  (Trích 8 Sự tích Phật lực, Tỳ Khưu HỘ PHÁP)

 • Hạnh của (Đức Bồ-tát) Vessantara Hạnh của (Đức Bồ-tát) Vessantara
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Ta có thể bố thí tim, mắt, luôn cả thịt và máu của mình. Ta đã thông báo là ta có thể bố thí xác thân của mình nếu có người van xin.

 • Quả báu của sự giữ gìn giới. Quả báu của sự giữ gìn giới.
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Hành giả giữ gìn giới được trong sạch và đầy đủ, làm nền tảng đem lại nhiều sự lợi ích cho mọi thiện pháp, cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, cho đến lợi ích cao thượng là chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới.

 • Năm pháp tánh ưu việt của người cư sĩ (Anguttara Nikaya) Năm pháp tánh ưu việt của người cư sĩ (Anguttara Nikaya)
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Năm pháp tánh này là tánh hạnh ưu việt của người cư sĩ, thành người cư sĩ cao quí, người cư sĩ thanh lương trong sáng.

 • Đức Bồ tát đản sanh Đức Bồ tát đản sanh
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Nền Tảng Phật Giáo - Quyển 1 Tam Bảo

 • Những nguyên nhân của hành động (Kinh Tăng Chi Bộ) Những nguyên nhân của hành động (Kinh Tăng Chi Bộ)
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  -Causes Of Action, Anguttara Nikaya -Translated by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi -Source: www.bps.lk

 • Tích Bồ tát Thỏ Thiên Trí Tích Bồ tát Thỏ Thiên Trí
  Ngày đăng tin: 4 năm trước

  TÍCH BỒ TÁT THỎ THIỆN TRÍ - SASAPAṆḌITAJĀTAKA Trong tích Sasapaṇḍitajātaka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm kiếp thỏ thiện trí (Sasapaṇḍita) thực hành pháp hạnh Bố Thí Ba-la-mật bậc thượng (Dānaparamatthapāramī).

Lên đầu trang