phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Abhidhamma Tạng

 • BỘ SONG ĐỐI (Yamaka) BỘ SONG ĐỐI (Yamaka)
  Ngày đăng tin: 3 năm trước

  Bộ thứ 6 trong Tạng Abhidhamma

 • BỘ VỊ TRÍ BỘ VỊ TRÍ
  Ngày đăng tin: 6 năm trước

  BỘ THỨ BẢY:BỘ VỊ TRÍ(PAṬṬHĀNA)Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero SaṅtakiccoChuyển ngữ từ bản tiếng Pāli-Thái Lan sang tiếng ViệtPhật lịch 2519- Dương lịch 1976

 • BỘ SONG ĐỐI BỘ SONG ĐỐI
  Ngày đăng tin: 6 năm trước

  BỘ THỨ SÁU:BỘ SONG ĐỐI(YAMAKA)Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero SaṅtakiccoChuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng ViệtPhật lịch 2519 – Dương lịch 1975

 • BỘ NGỮ TÔNG BỘ NGỮ TÔNG
  Ngày đăng tin: 6 năm trước

  BỘ THỨ NĂM:BỘ NGỮ TÔNG(KATHĀVATTHU)Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero SaṅtakiccoChuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng ViệtNăm 1976

 • BỘ NGUYÊN CHẤT NGỮ VÀ BỘ NHÂN CHẾ ĐINH BỘ NGUYÊN CHẤT NGỮ VÀ BỘ NHÂN CHẾ ĐINH
  Ngày đăng tin: 6 năm trước

  BỘ THỨ BA:BỘ NGUYÊN CHẤT NGỮ(DHĀTUKATHĀ)BỘ THỨ TƯ:BỘ NHÂN CHẾ ĐỊNH(PUGGALAPAÑÑATTI)Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero SaṅtakiccoChuyển ngữ từ bản tiếng Pāli-Thái Lan sang tiếng ViệtPhật lịch 2518- Dương lịch 1974

 • BỘ PHÂN TÍCH (VIBHAṄGA) BỘ PHÂN TÍCH (VIBHAṄGA)
  Ngày đăng tin: 6 năm trước

  BỘ THỨ HAI:BỘ PHÂN TÍCH (VIBHAṄGA)Sư cả Tịnh Sự Mahāthero SaṅtakiccoChuyển ngữ từ bản tiếng Pāli-Thái Lan sang tiếng ViệtPhật lịch 2519 - Dương lịch 1975

 • BỘ PHÁP TỤ(DHAMMASAṄGANĪ) BỘ PHÁP TỤ(DHAMMASAṄGANĪ)
  Ngày đăng tin: 6 năm trước

  Bộ thứ nhất: BỘ PHÁP TỤ(DHAMMASAṄGANĪ).Sư cả Tịnh Sự - Mahāthero SaṅtakiccoChuyển ngữ từ bản tiếng Pāli - Thái sang tiếng Việt

Lên đầu trang