phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Luật Tạng

 • Bộ Tập Yếu (Parivāra)
  Ngày đăng tin: 7 năm trước

  MỤC LỤC I. CHƯƠNG MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH THUỘC PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU: 1. TÁM PHẦN VỀ TỘI VI PHẠM: Phần Quy Định Tại Đâu là phần thứ nhất: [1] Các câu hỏi liên quan đến điều pārājika thứ nhất [2] Hỏi và đáp về điều pārājika thứ nhất [3] Bài kệ kể tên các vị trưởng lão đã truyền thừa Tạng Luật.v.v...

 • Bộ Phân Tích Giới Bổn -Phần giới thiệu Bộ Phân Tích Giới Bổn -Phần giới thiệu
  Ngày đăng tin: 7 năm trước

  PHẦN GIỚI THIỆUTạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng.v.v...

 • TIỂU PHẨM 2 (CULLAVAGGA II) TIỂU PHẨM 2 (CULLAVAGGA II)
  Ngày đăng tin: 7 năm trước

  V. CHƯƠNG CÁC TIỂU SỰ (KHUDDAKAVATTHUKKHANDHAKAṂ):1. Tụng phẩm thứ nhất và thứ nhì:[1] Câu chuyện về các tỳ khưu nhóm Lục Sư: Trong khi tắm.[12] Đeo hoa tai. Đeo xâu chuỗi [13] Việc để tóc dài. Việc chải tóc. v.v...

 • Tiểu Phẩm 1 (Cullavagga I) Tiểu Phẩm 1 (Cullavagga I)
  Ngày đăng tin: 7 năm trước

  CULLAVAGGA I (TIỂU PHẨM 1)I. CHƯƠNG HÀNH SỰ (KAMMAKKHANDHAKAṂ):1. Hành sự khiển trách (Tajjanīyakammaṃ):[1] Câu chuyện về các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka[3] Thực thi hành sự khiển trách[4] Hành sự khiển trách không đúng Pháp, không đúng Luật [16] Hành sự khiển trách đúng Pháp, đúng Luật.v.v...

 • ĐẠI PHẨM 2(MAHĀVAGGA II) ĐẠI PHẨM 2(MAHĀVAGGA II)
  Ngày đăng tin: 7 năm trước

  V. CHƯƠNG DA THÚ (CAMMAKKHANDHAKAṂ): [1] Câu chuyện về thanh niên Soṇa Koḷivisa, câu chuyện về trưởng lão Sāgata [2] Thanh niên Soṇa Koḷivisa xin xuất gia, ví dụ về dây đàn [3] Trưởng lão Soṇa Koḷivisa công bố sự chứng ngộ [5] Quy định về dép.v.v...

 • Đại Phẩm (Mahāvagga) TẬP MỘT Đại Phẩm (Mahāvagga) TẬP MỘT
  Ngày đăng tin: 7 năm trước

  MAHĀVAGGA I (ĐẠI PHẨM 1) I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU (MAHĀKHANDHAKAṂ): 1. Tụng phẩm thứ nhất: [1] Phần nói về sự Giác Ngộ [4] Phần nói về cội cây si của những người chăn dê [5] Phần nói về cội cây Mucalinda. Câu chuyện về rắn chúa Mucalinda.v.v...

 • Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (Bhikkhunivibhanga) Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (Bhikkhunivibhanga)
  Ngày đăng tin: 7 năm trước

  Giới thiệu [3.1] I. CHƯƠNG PĀRĀJIKA (Pārājikakaṇḍaṃ): 1. Pārājika thứ nhất: Tội xúc chạm với người nam [1] Câu chuyện về Sāḷha cháu trai của Migāra và tỳ-khưu ni Sundarīnandā. Sự quy định [2] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học.v.v...

 • Phân Tích Giới Tỳ-khưu - I Phân Tích Giới Tỳ-khưu - I
  Ngày đăng tin: 7 năm trước

  Mục LụcChương Verañja (Verañjakaṇḍaṃ)Tụng phẩm Verañja[1] Đức Thế Tôn ngự tại Verañjā[2] Phần nói về sự bình phẩm đức Thế Tôn[3] Ví dụ về con gà con. Giảng về ba Minh.[4] Bà-la-môn Verañja quy y Tam Bảo[5] Phần nói về sự thiếu hụt vật thực ở Verañjā[7] Giảng về sự tồn tại lâu dài của Phạm hạnh.v.v...

 • Phân Tích Giới Tỳ-khưu - II Phân Tích Giới Tỳ-khưu - II
  Ngày đăng tin: 7 năm trước

  VII. CHƯƠNG ƯNG XẢ ĐỐI TRỊ (Nissaggiyakaṇḍaṃ)PHẦN Y: 1. Điều học thứ nhất (Cất giữ y dư mười ngày): [1] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định (paññatti) lần thứ nhất.v.v...

Lên đầu trang