phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Chú Giải

Chú giải Tiểu tụng - Tỳ khưu Thiện Minh dịch

Ngày đăng tin: 2014-06-08 15:34:30
(5/1)
- Bản Pāli ngữ: Bhadantācariya Buddhaghosa - Bản Anh ngữ: Ñānamoli - Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Thiện Minh
Chú giải Tiểu tụng - Tỳ khưu Thiện Minh dịch

Chú giải Tiểu tụng
           

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang