phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Kinh Tụng

Nghi thức quy y Tam bảo và thọ ngũ giới

Ngày đăng tin: 2013-07-26 20:06:47
(33/8)
Nghi lễ
Nghi thức quy y Tam bảo và thọ ngũ giới


PHÉP THỌ NGŨ GIỚI
Những người đã thọ phép Tam quy rồi được gọi là Thiện nam, Tín nữ nếu muốn thọ Ngũ giới, phải xin thọ nơi thầy Tỳ Kưu hoặc Sa Di.

Trước hết phải đọc bài “Lễ bái Tam Bảo” tưởng đến ân đức Phật, Pháp, Tăng rồi mới nên đối trước mặt thầy TK, SD mà xin tho Ngũ giới bằng lời sau:

Ukāsa ahaṃ (mayaṃ) bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi (ma)
Bạch Ngài, con (chúng con) xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.

Dutiyampi ahaṃ (mayaṃ) bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi (ma)
Bạch Ngài, con (chúng con) xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì.

Tatiyampi ahaṃ (mayaṃ) bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi (ma)
Bạch Ngài, con (chúng con) xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba.

* Xong rồi vị Sư chứng minh nơi ấy phải đọc bài này 3 lần:
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (đọc 3 lần)  (lạy 1 lạy)

*Sư đọc tiếp bài Quy y Tam Bảo, người thọ giới phải đọc theo:

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng

Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.
Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì
Dutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì

Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba
Tatiyampi Dhammaṃ  saraṇaṃ gacchāmi
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba
Tatiyampi Saṅghaṃ  saraṇaṃ gacchāmi
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba

*  Sư đọc:

 “Tisaraṇaggahanaṃ patipuṇṇam”
Phép Quy Y Tam Bảo chỉ có bấy nhiêu

*Người thọ Tam quy đọc lời sau:
“Āma bhante! Dạ, xin vâng”

* Sư đọc tiếp, người thọ giới phải đọc theo:
Paṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm

Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối

Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say.
          
*  Sư đọc:
“Imāni pañca sikkhāpadāmi sādhukaṃ katvā appamādena niccakālaṃ sammārakkhitabbam.”
Thiện tín (Chư Thiện Tín) nên thọ trì Ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi.

* Người thọ Tam quy đọc lời sau:
“Āma bhante! Dạ, xin vâng”

*  Sư đọc quả báo trong việc trì giới:
Sīlena sugatiṃ yanti
Sīlena bhogasampadā
Sīlena nibbutiṃ yanti
Tasmā sīlaṃ visodhaye.
Các chúng sanh được sanh về cõi Trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên Thiện Tín (Chư Thiện Tín) phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng có lấm nhơ.

* Người thọ trả lời:

“Sādhu! Lành thay!”
(3 lạy)

 

CHÚC NGƯỜI MỚI QUY Y
      Ngưỡng cầu Đức Phật ban ơn
Độ người chánh kiến tầm chơn đạo thiền
      Ngưỡng cấu Đức Pháp vô biên
Độ người hữu chí cần chuyên đạo hành
      Ngưỡng cầu hai bậc Tăng lành
Độ người mộ đạo tâm thành Quy Y
      Cầu xin thiên chúng hộ trì
Giúp người giới luật luôn khi giữ tròn
      Chúc cho bạn mới lòng son
Tu hành tinh tấn dạ mong Niết Bàn
      Thiện nam Tín nữ lượng ban
Xin cùng đồng đạo bạn vàng nhận thâu
      Phước lành đào tạo bấy lâu
Đồng xin hồi hướng nguyện cầu quả cao
      Đạo mầu gắng chí dồi trau
Thoát đường tội lỗi trần lao dứt lần
      Tìm người trí thức xa gần
Gặp người đạo đúc ân cần hỏi han
      Ngày đêm tu tập đoan trang
Công phu hành đạo tìm đường siêu sinh
       Dọn thâu khẩu ý trọn lành
Kịp thời thoát tục thực hành đạo cao
       Tìm đường Bát chánh lần vào
Siêu phàm nhập Thánh tiêu dao Niết Bàn.
Nguồn tin: Mha

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang