phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Hoằng Pháp

Kinh Phúng Tụng và kinh Phập thượng hay kỳ tiền kết tập lần I

Ngày đăng tin: 2012-03-19 08:54:29
(5/1)
Kinh Phúng Tụng và Thập Thượng là 2 bài quan trọng trong việc tìm hiểu Chánh pháp do Đức Phật thuyết giảng. Nội dung chứa đựng phương pháp tu tập được Ngài Sariputta và 500 vị Tỷ-kheo tổng kết, tụng đọc, và được Phật chấp thuận.
Kinh Phúng Tụng và kinh Phập thượng hay kỳ tiền kết tập lần I

Kinh Phúng Tụng và kinh Thập Thượng là 2 bài kinh rất quan trọng trong việc tìm hiểu Chánh pháp do Đức Phật thuyết giảng. Nội dung chứa đựng các phương pháp tu tập được Ngài Sariputta và 500 vị Tỷ-kheo tổng kết, tụng đọc, và được Đức Phât chấp thuận. Có thể xem sự kiện này như là lần kết tập Chánh pháp đầu tiên diển ra ngay thời Đức Phật tại thế, hay tiên khởi của lần kết tập thứ I diển ra không lâu sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn.

Do tính chất quan trọng trên, nên 2 bài kinh này thật cần thiết cho những ai đang nổ lực tìm hiểu về Chánh pháp, nhưng lại không có thời gian để nghiên cứu các Tạng kinh, đồng thời tránh cho những nổ lực trong quá trình tu tập không bị lãng phí, để lý tưởng tự giác, giác tha có đủ điều kiện thực hiện có hiệu quả, mang lại lợi ích thật sự cho mình và cho người.

Nội dung kinh bao gồm các pháp môn, phương pháp, vấn đề, chủ đề, đề tài, đề mục . . . (tám vạn bốn ngàn pháp môn) đã được Đức Phật thuyết giảng, được Ngài Sariputta theo lời dạy của Thế Tôn tổng kết lại. Về sau các nội dung tu tập này được tìm thấy trong 9 thể loại văn học, như: Kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, phương quảng . . .

Tất cả các pháp trên hay Chánh pháp đều nhắm đến mục đích thực hành để đoạn tận khổ đau hướng đến giải thoát ngay trong hiện tại và trong tương lai.

I/ KHÁI QUÁT NỘI DUNG:

Có thể tóm lược pháp được Đức Phật giảng dạy có tất cả 329 pháp, gồm:

- 229 pháp căn bản, từ một pháp đến mười pháp

- 100 pháp được sắp xếp theo mười đối tượng tu tập (tùy pháp), căn cứ theo tính chất, mục tiêu của 229 pháp cơ bản trên.

Mười đối tượng tu tập gồm: 8 đối tượng thiện, đưa đến an lạc, giải thoát và 2 đối tượng bất thiện, đưa đến đau khổ, sinh tử luân hồi. Mỗi đối tượng có 10 pháp như vậy có tổng cộng 100 pháp.

A/ 229 pháp căn bản: từ một pháp đến 10 pháp

1/ Một pháp có 1 ( Tất cả loài hữu tình do các món ăn (ahara) mà an trú, tất cả loài hữu tình do các hành (samkhara) mà an trú )

2/ Hai pháp có 33 ( Danh và sắc, Vô minh và hữu ái, Hữu kiến và vô hữu kiến, Vô tàm và vô quý, Vô hại và từ ái, Chánh niệm và tỉnh giac, Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo, Chỉ và quán, Niệm lực và định lực, Tư duy lực và tu tập lực, Thất niệm và bất chánh tri . . . )

3/ Ba pháp có 60 ( Ba bất thiện căn, Ba thiện tưởng, Ba kiết sử, Ba bất thiện giới, Ba nghi, Ba điều Như Lai không cần gìn giữ, Ba dục sanh, Ba loại lạc sanh, Ba cử tội sự, Ba phước nghiệp sự, Ba sự tu tập, Ba thiện xảo, Ba định, Ba Thần thông . . . )

4/ Bốn pháp có 50 ( Bốn niệm xứ, Bốn thiền, Bốn Chánh cần, Bốn vô lượng tâm, Bốn trí, Bốn tu tập thiền định, Bốn y chỉ, Bốn Thánh chủng, Bốn giới, Bốn thức trú, Bốn ái sanh, Bốn pháp uẩn, Bốn sự cúng dường thanh tịnh . . . )

5/ Năm pháp có 26 ( Năm dục công đức, Năm xan tham, Năm Triền cái, Năm hạ phần kiết sử, Năm thượng phần kiết sử, Năm bất năng xứ, Năm sự thành tựu, Năm điều lợi ích của người giữ đủ giới, Năm tịnh cư, Năm cần chi, Năm tâm triền phược . . . )

Nguồn tin: Nguyên Nghĩa
 1  2  3  4  5 » Trang cuối Phần 1/15

Bình luận

  • Security code

Lên đầu trang